มุ่งมั่นพัฒนา ประชาร่วมใจ จริงใจบริการ  โปร่งใสทุกขั้นตอน

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
(ยุทศาสตร์ที่ 6/
แนวทางพัฒนาที่ 6.1-6.6)

6. ยุทธศาสตร์ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
    6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ
งบ
ประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย
ดำเนินการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
1.
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 6
  เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตหนา 0.10
  เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 87 ตาราง
  เมตร ปูกระเบื้องขนาด 30 x 30 เซนติเมตร
  หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่หนา 5
  มิลลิเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โึครงการ 1
  ป้าย
156,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนเต็ง
กศ.
เม.ย.-พ.ค.50
2.
สนับสนุนอาหารกลางวัน
- สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
  พัฒนาเด็กเล็ก อัตรา 10 บาท/คน/วัน จำนวน 200
  วัน เด็กก่อนวัยเรียน 36 คน
72,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองแค
กศ.
ตลอดทั้งปี
3.
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้เด็กก่อนวัยเรียน
  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตรา 5 บาท/คน/วัน
  จำนวน 230 วัน เด็กก่้อนวัยเรียน 36 คน
41,400
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองแค
กศ.
ตลอดทั้งปี
4.
จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา - จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  จำนวน 3 รายการ
10,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- บ้านโนนเมือง
- บ้านโนนเต็ง
- บ้านคลองแค
กศ.
เม.ย.-พ.ค.50
5.
จัดหาสื่อการเรียนการสอน - จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  จำนวน 10 รายการ
30,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- บ้านโนนเมือง
- บ้านโนนเต็ง
- บ้านคลองแค
กศ.
ต.ค.-พ.ย.49
มี.ค.-พ.ค.50

    6.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ 

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ
งบ
ประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย
ดำเนินการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
1.
ก่อสร้างสนามกีฬา
- ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20
  เมตร ยาว 40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
  กว่า 558 ตารางเมตร พร้อมชุดอุปกรณ์เสาและ
  แป้นพลาสติกทึบหนา 20 มิลลิเมตร ชนิดเคลื่อนที่
  ได้ ถมพินพื้นสนามมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
  256 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
  โครงการ 1 ป้าย
307,000
โรงเรียน
- บ้านโนนเต็ง
กศ.
มี.ค.-เม.ย.50
2.
จัดหาวัสดุการศึกษา
- จัดหาวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับ
  เสริมทักษะสำหรับเด็กอนุบาล 1-2 ให้กับโรงเรียน
  ในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง
45,000
โรงเรียน
- บ้านโนนเมือง
-บ้านโนนเต็ง
-บ้านคลองแค
กศ.
ม.ค.-ก.พ.50
3.
ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมใน
โรงเรียน
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอบรมคุณธรรม-
  จริยธรรมของโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง
30,000
โรงเรียน
- บ้านโนนเมือง
- บ้านโนนเต็ง
- บ้านคลองแค
กศ.
เม.ย.-มิ.ย.50
4.
สนับสนุนการเข้าค่ายพุทธบุตร-
พุทธธรรม
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเข้าค่ายพุทธบุตร-
  พุทธธรรมของโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 1
  ครั้ง
40,000
โรงเรียน
- บ้านโนนเมือง
- บ้านโนนเต็ง
- บ้านคลองแค
กศ.
ม.ค.-ก.พ.50

   6.3 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึุษาแบบบูรณาการ

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ
งบ
ประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย
ดำเนินการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
1.
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
- ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
  จัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการเรียน
  นอกระบบการศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- บ้านโนนเมือง
- บ้านโนนเต็ง
- บ้านคลองแค
กศ.
ธ.ค.49-ม.ค.50
ก.ค.-ส.ค.50
2.
จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร
- จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสารสนับสนุนที่อ่าน
  หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
36,400
บ้านโนนเมือง
บ้านคลองแคเหนือ
บ้านสระสี่เหลี่ยม
ที่ทำการ อบต.
กศ.
ตลอดทั้งปี

    6.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาทักษะ พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ
งบ
ประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย
ดำเนินการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
1.
โครงการจัดงานวันเด็ก
- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง
100,1000
ที่ทำการ อบต.
กศ.
ม.ค.50
2.
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
นอกสถานที่

- โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะครูและ
  นักเรียนทั้งในและนอกเขตจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง

100,000
สถานที่ศึกษาดูงาน
กศ.
ก.พ.-มี.ค.50

    6.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ
งบ
ประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย
ดำเนินการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
1.
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอัตรา 300 บาท/คน/
  เดือน รวม 12 เดือน จำนวน 55 คน
198,000
ผู้สูงอายุภายใน
ตำบล
สนป.
ตลอดทั้งปี
2.
สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการอัตรา 500 บาท/คน/
  เดือน รวม 12 เดือน จำนวน 22 คน
132,000
คนพิการภายใน
ตำบล
สนป.
ตลอดทั้งปี
3.
สนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
- สนับสนุนและซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับผู้ด้อย
  โอกาส ผู้ยากไร้ จำนวน 11 หลังคาเรือน ๆ ละ
  5,000 บาท
55,000
ภายในเขตตำบล
สนป.
มี.ค.-มิ.ย.50
4.
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ
- จัดโครงการเพื่อฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
  ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง
30,000
ที่ทำการ อบต.
สนป.
เม.ย.50
5.
โครงการรณรงค์ให้วันอาทิตย์
เป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายัุ
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
  และวันผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง
5,000
หมู่บ้านทั้ง
11 หมู่บ้าน
สนป.
ม.ค.-เม.ย.50
6.
โครงการ อบต.ต้านภัยหนาว - จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้
  จำนวน 1 ครั้ง
60,000
หมู่บ้านทั้ง
11 หมู่
สนป.
พ.ย.49-ม.ค.50

    6.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการออกกำลังกายและความเป็นเลิศด้านกีฬา

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ
งบ
ประมาณ
สถานที่ดำเนินการ
หน่วย
ดำเนินการ
ระยะเวลา
ดำเนินการ
1.
จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
- จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด จำนวน
  1 ครั้ง
150,000
สนามกีฬาโรงเรียน
บ้านคลองแค
กศ.
ธ.ค.49
2.
สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
มวลชนคีัพภ์
- สนับสนุนการแข่งขันกีฬามวลชนคัพภ์ 1 ครั้ง
10,000
ที่ทำการ อบต.
กศ.
มิ.ย.-ก.ค.50
3.
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ - สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่จังหวัด
  นครราชสีมาเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขัน
  ปี 2550
200,000
จังหวัดนครราชสีมา
กศ.
ก.ค.-ส.ค.50
4.
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาแจกจ่ายให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน
  โีรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง
120,000
ที่ทำการ อบต.
กศ.
เม.ย.-พ.ค.50
5.
จัดทำป้ายหมู่บ้านสำหรับในการ
เดินพาเหรด
- จัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านสำหรับใช้ในการเดินพาเหรด
  ในพิธีต่าง ๆ ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 0.80
  เมตร แผ่นป้ายทำด้วยเหล็กเคลือบสังกะสี โครงป้าย
  ทำด้วยเหล็กเหลี่ยมขนาด 0.5 นิ้ว ขาป้ายทำด้วย
  เหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว ทาสีและเขียนชื่อหมู่บ้าน
  /อบต. จำนวน 13 ป้าย
21,500
ที่ทำการ อบต.
กศ.
พ.ย.-ธ.ค.50


หมายเหตุ     สนป. = สำนักงานปลัด อบต., กค.= ส่วนการคลัง, ยธ.= ส่วนโยธา, กศ.= ส่วนการศึกษา

มีต่อ........อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright 2007 February Nonmaengpattana Sub-District Administrative Organization