มุ่งมั่นพัฒนา ประชาร่วมใจ จริงใจบริการ  โปร่งใสทุกขั้นตอน
ตัดเย็บ/เสริมสวย   
นายสุรศักดิ์   เดินขุนทด
- วัน เดือน ปี เกิด 18 มิถุนายน 2519  อายุ 31 ปี
- เลขประจำตัวประชาชน 5-3008-00088-84-9

- บ้านเลขที่ 33 (3008-011361-8) หมู่ที่ 5
  ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
- โทรศัพท์ -
- การศึกษาสูงสุด ม.3 โรงเรียนด่านขุนทด
- ตำแหน่งทางสังคม -
- ความสามารถพิเศษ ตัดเย็บเสื้อผ้า
- ได้รับการถ่ายทอด จากบรรพบุรุษ และการไป
  เรียนที่กรุงเทพมหานคร
- การบันทึก ไม่มีการบันทึก
     
นางกานต์มณี   ชอบสว่าง
- วัน เดือน ปี เกิด 15 ธันวาคม 2519  อายุ 31 ปี
- เลขประจำตัวประชาชน 5-3008-00104-05-4
- บ้านเลขที่ 29 (3008-042755-3) หมู่ที่ 8
  ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
- โทรศัพท์ 086-249-6550
- การศึกษาสูงสุด ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเมือง
- ตำแหน่งทางสังคม -
- ความสามารถพิเศษ ตัดเย็บเสื้อผ้า
- ได้รับการถ่ายทอด ฝึกหัดตัดเย็บที่กรุงเทพมหานคร
- การบันทึก ไม่มีการบันทึก
     
นางหมูแดง   อ่อนสันเทียะ
- วัน เดือน ปี เกิด 2510   อายุ 39 ปี
- เลขประจำตัวประชาชน 3-3008-00881-44-52

- บ้านเลขที่ 25/2 (3008-035-068-2) หมู่ที่ 8
  ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
- โทรศัพท์ -
- การศึกษาสูงสุด ป.6 โรงเรียนบ้านโนนเมือง
- ตำแหน่งทางสังคม -
- ความสามารถพิเศษ ตัดเย็บเสื้อผ้า
- ได้รับการถ่ายทอด เรียนที่กรุงเทพมหานคร 2 ปี
- การบันทึก ไม่มีการบันทึก
     
Copyright 2007 February Nonmaengpattana Sub-District Administrative Organization