มุ่งมั่นพัฒนา ประชาร่วมใจ จริงใจบริการ  โปร่งใสทุกขั้นตอน
ผู้นำชุมชนฝ่ายปกครอง ตำบลโนนเมืองพัฒนา
แพทย์ประจำตำบล/สารวัตรกำนัน   
 
นาย
แพทย์ประจำตำบล
วันเดือนปีเกิด
อายุ (ปี)
วันดำรงตำแหน่ง
ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

การศึกษา
การอบรม/ดูงานที่สำคัญ
ที่อยู่

โทรศัพท์มือถือ

E-mail
นาย
สารวัตรกำนัน (1)
วันเดือนปีเกิด
อายุ (ปี)
วันดำรงตำแหน่ง
ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

การศึกษา
การอบรม/ดูงานที่สำคัญ
ที่อยู่

โทรศัพท์มือถือ

E-mail
นาย
สารวัตรกำนัน (2)
วันเดือนปีเกิด
อายุ (ปี)
วันดำรงตำแหน่ง
ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

การศึกษา
การอบรม/ดูงานที่สำคัญ
ที่อยู่

โทรศัพท์มือถือ

E-mail

 

Copyright 2007 February Nonmaengpattana Sub-District Administrative Organization